Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy Unijne:


Sfera zarządzania zasobami ludzkimi wymaga doskonałego rozeznania rynku pracy. Dobre rozeznanie sytuacji na rynku pracy pozwala skutecznie zmniejszać bezrobocie oraz jednocześnie podnosić wydajność pracy poprzez prowadzenie szkoleń osób już zatrudnionych. Są to działania długofalowe i przynoszące efekty dopiero po kilku latach. „KRONOS” Sp. z o.o. powstała w 2003 roku wypełniając lukę w usługach pośrednictwa pracy oraz w organizacji i przeprowadzaniu różnorakich szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Posiadamy Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki Pracy nr, nr 1196/1a, 1196/1b, 1196/2, 1196/3, oraz posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod nr ewid. 2.02/00038/2006.

Olbrzymią pomocą w tworzeniu warunków sprzyjających zmniejszaniu bezrobocia służy nam wszystkim Unia Europejska. Pomoc finansowa z Brukseli nabiera szczególnego znaczenia we wspólnych działaniach Polski i Unii Europejskiej w zakresie wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Jest to zagadnienie, któremu nadano strategiczny i horyzontalny wymiar a w praktyce sprowadza się ono do stworzenia warunków wszystkim obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Rozwój kapitału ludzkiego, aktywizacja zawodowa, edukacja oraz wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to nieodzowny warunek rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Obecnie zakończyliśmy realizację projektu w ramach działania 2.4 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”. Był to projekt finansowany przez UE w ramach Priorytetu 2. „Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie”. Projekt nosił nazwę „Nowoczesna obsługa klienta”.

Nr Projektu: Z/2.02/II/2.4/18/06.

Dlatego też spółka „KRONOS” realizując postawione przez UE wytyczne w zakresie szeroko pojętego rozwoju zasobów ludzkich w dalszym ciągu będzie zajmowała się realizacją przedsięwzięć współfinansowanych przez UE w latach 2007 - 2013. Chcielibyśmy poszerzać oraz udoskonalać nasze działania w zakresie regionalnej spójności społecznej i gospodarczej oraz walki z bezrobociem w następujących przedsięwzięciach:

  • prowadzeniu usług doradczo-szkoleniowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • prowadzeniu usług rynku pracy dla grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • prowadzeniu usług rynku pracy dla osób bezrobotnych (szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy itp.),
  • prowadzeniu usług w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników,
  • prowadzeniu usług w zakresie subsydiowania zatrudnienia.

Aby nasze działania w wyżej podanym zakresie były działaniami przynoszącymi wymierne efekty spółka „KRONOS” będzie aplikowała o przyznanie, dla realizacji tych zamierzeń, funduszy z Unii Europejskiej, które zostaną spożytkowane dla dobra beneficjentów naszych działań. Posiadamy w tym zakresie spore doświadczenie.

Copyright by www.kronos-consulting.eu. All rights reserved.
do projektu